Vedtekter

§1 Trondheim Metallsøkerklubb er en forening for brukere av metallsøkere i Trøndelags regionen. Laget er underlagt Norges Metallsøkerforening (NMF). Laget er et faglig forum og en interesseorganisasjon for brukere av metallsøkere lokalt. Lagets formål er å bidra til erfaringsutveksling mellom medlemmene, for derved å gi økt innsikt i og interesse for generell metallsøking, lokalhistorie, kulturvern og mineralleting. Laget er en frivillig organisasjon og vil være et bindeledd mellom brukere av metallsøkere, NMF og myndigheter.

§2 Trondheim Metallsøkerklubb lokal lag er medlem av NMF gjennom medlemmenes tilknytning.

§3 Som medlem kan opptas alle med interesse for metallsøking. En forutsetning for medlemskap er at medlemmet er godkjent av og har betalt kontingent til Norges metallsøkerforening.

§4 Søknad om medlemskap avgjøres av styret.

§5 Lagets øverste organ er årsmøtet. Alle medlemmer har møte- og stemmerett. Et medlem har stemmerett med innbetalt kontingent til Trondheim Metallsøkerklubb og NMF før årsmøte. Kontingenten skal fastsettes slik at den kun dekker nødvendige driftsutgifter i laget.

§6 Den daglige ledelse utøves av et styre. Styret består av
· Leder
· Kasserer/sekretær
· Inntil to styremedlemmer

§7 Styret velges av årsmøtet.

§8 Valgte styrerepresentanter binder seg for to år, men alle styrerepresentantene er på valg hvert år. For å få kontinuitet i styret kan bare maksimum 2 personer gå ut av styret av gangen. Alle valg foretas ved separat avstemning.

§9 Ordinært årsmøte avholdes innen en måned etter at NMF har avholdt sitt årsmøte. Innkalling kunngjøres senest 14 dager før avholdelse, med oppfordring til å komme med forslag. Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må sendes styret senest 1 uke før møtet avholdes.

§10 På årsmøtet skal følgende saker behandles:
· Godkjenning av innkallingen
· Valg av ordstyrer for møtet
· Valg av referent for møtet
· Godkjenning av dagsorden
· Styrets årsberetning
· Regnskap
· Fastsettelse av foreningens årskontingent
· Innkomne forslag
· Valg

§11 Valg og avstemning på ordinært årsmøte skjer skriftlig hvis minst ett medlem krever det. Stemmelikhet avgjøres ved leders dobbeltstemme.

§12 Endringer i vedtektene skjer bare på ordinært årsmøte, etter skriftlig innstilling fra styret.
Vedtektsendringer kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall.

§13 Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst halvparten av medlemsmassen krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler bare saker som det er innkalt til. Innkallingsfristen skal være 4 uker.

§14 Oppløsning av laget kan bare skje etter vedtak på ett ordinært og ett ekstraordinært
årsmøte, med 2/3 flertall. Aktiva ved opphør overføres til NMF.

§15 Medlemmer som handler på tvers av lagets interesser kan ekskluderes. Medlemmer som ekskluderes av NMF skal også ekskluderes av laget. Normalt skal skriftlig advarsel gis, men i særlig grove tilfeller kan medlemmer ekskluderes uten videre. Avgjørelsen om eksklusjon ligger hos styret.